Claim Flights Gmbh Regulamin

Wersja V2 vom 3/29/2015 z poprawką 8.Dec.2016

Ogólne Warunki Handlowe (GTC) Claim Flights GmbH, Bonn, Niemcy
Adres pocztowy:
Claim Flights GmbH
Galileistr. 82
53177 Bonn
info(at)ClaimFlights.de

§ 1 Ogólne

1. Niniejsze warunki stanowią umowę między Claim Flights GmbH a klientem. Umowa zostanie zaakceptowana przez klienta po wprowadzeniu danych na stronie internetowej oraz naciśnięciu przycisku „zaakceptuj” i kliknięciu „Akceptowane warunki”
2. Claim Flights GmbH jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Bonn pod numerem HRB 21397. Wierzytelności są ubezpieczone na podstawie umowy ubezpieczenia AXA.
3. Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich działań pomiędzy Claim Fights
GmbH a klientem.
4. Wszelkie dodatkowe umowy muszą być składane na piśmie.

§ 2 Zamówienie

Claim Flights GmbH lub jej prawnik zgłasza roszczenia odszkodowawcze przeciwko liniom lotniczym w imieniu klientów na podstawie rozporządzenia (WE) nr. 261/2004 lub innych przepisów prawa pasażerskiego. Claim Flights GmbH oferuje klientowi, za zapłatą, przelew wierzytelności z powodu opóźnień lotu.

§ 3 Przeniesienie Roszczeń I Wnioski

(1) Klient niniejszym przenosi wszelkie roszczenia i prawa na odpowiednich przewoźników z rozporządzenia (WE) nr. 261/2004 w związku ze szczególnym spóźnionym przyjazdem lub odwołaniem w związku z wydarzeniem, w którym jest on uprawniony do złożenia konkretnego roszczenia, określonego przez numer rezerwacji lotu, z podpisem elektronicznym lub odręczny.

(2) 1. Umowa między klientem a Claim Flights GmbH jest licencjonowana pod warunkiem, że Claim Flights GmbH akceptuje dochodzenie roszczenia o odszkodowanie.

(2) 2. Claim Flights GmbH może odmówić przejęcia roszczenia odszkodowawczego, jeżeli żądanie o przeprowadzenie dochodzenia prawdopodobnie nie istnieje lub nie jest wykonalne, lub odzyskanie wierzytelności nie uzasadniałoby czasu ani kosztów wymaganych od Claim Flights GmbH do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

(2) 3. W przypadku odrzucenia klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

(2) 4. Przyczyna odrzucenia nie zostanie podana.

(3) Jeśli Claim Flights GmbH zaakceptuje przejęcie roszczenia odszkodowawczego, klient jest proszony o podpisanie formularza cesji roszczenia.

(4) Przy zawieraniu umowy z Claim Flights GmbH klient gwarantuje, że jest prawowity i musi posiadać ważne roszczenie. Jeśli klient składa roszczenia w imieniu innych osób, powinien zagwarantować, że zrzeknie się tych roszczeń.

5. Wraz z cesją roszczenia, klient zgadza się powstrzymać od oddzielnych negocjacji z linią lotniczą i nie przyjmować żadnych kuponów lub innych (pod) usług.

6. Jeśli linia lotnicza płaci odszkodowanie bezpośrednio klientowi, Claim Flights GmbH dostarczy fakturę za wykonane usługi do kwoty uzgodnionej z klientem.

7. Klient potwierdza, że ​​żadnemu podmiotowi trzeciemu nie powierzono tego samego roszczenia odszkodowawczego i nie toczą się ani nie oczekuje się sądowych ani pozasądowych postępowań dotyczących tego samego roszczen

§ 4 Zakończenie Umowy

1. Umowa wygasa

a. odszkodowanie w pełnej wysokości zostaje w całości opłacone przez przewoźnika na rzecz Claim Flights GmbH lub jego prawnika, a następnie zostało przeniesione na klienta minus opłaty, lub

b. w przypadku, gdy Claim Flights GmbH postanowi, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszych warunków, że sprawa Claim Flights GmbH nie może być prowadzona o czym klient zostaje pionformowany, lub

c. w przypadku skutecznego anulowania przez klienta (patrz § 7 niniejszych warunków).
Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania obu stron z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Dotyczy § 314 BGB. Ważnym powodem jest sytuacja, gdy klient nie dostarcza informacji w odpowiednim czasie, nie jest zgodny z prawdą lub nie dostarcza prawidłowych informacji wymaganych do odzyskania danych o roszczeniach o odszkodowanie (patrz § 5 (b) i § 4 niniejszych warunków) .

2. Wraz z wpłatą kwot podanych na stronie internetowej, klient otrzymuje część roszczenia i wszystkie opłaty należne firmie Claim Flights GmbH. Dalsze roszczenia klientów nie istnieją.

3. Claim Flights GmbH nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za kwoty rekompensaty, odszkodowania za utracone możliwości lub tym podobne, w tym, ale nie wyłącznie, roszczenia, które spadły z powodu przedawnienia, jeżeli klient został poinformowany o tym dalszym dochodzeniu w sprawie jest niewskazane lub gdy umowa została rozwiązana.

The customer acknowledges that only Claim Flights GmbH can make a decision on whether to accept a settlement with the airline. Claim Flights GmbH may reject any proposed settlement.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że tylko Claim Flights GmbH może podjąć decyzję, czy zaakceptować ugodę z linią lotniczą. Claim Flights GmbH może odrzucić każdą proponowaną ugodę.

§5 Obowiązki Stron

a) przejęcie kosztów przez Claim Flights GmbH

Jeżeli pełnomocnik ds. Umów złoży pozew w celu wyegzekwowania aktywów z tytułu odszkodowania, a procedura ta powinna zakończyć się niepowodzeniem, Claim Flights GmbH akceptuje wszystkie poniesione koszty. W przypadku reklamacji dotyczącej wybranego prawnika Claim Claim, klient nie będzie ponosił żadnych kosztów, ponieważ Claim Flights stoi w obronie „No Win – No Fee”. W przypadku, gdyby postępowanie sądowe zakończyło się powodzeniem lub osiągnięto kompromis pomiędzy linią lotniczą a Claim Flights GmbH, firma Claim Flights GmbH pokryje wszystkie koszty, które nie zostały pokryte przez linię lotniczą.

b) dostarczenie dokumentacji przez klienta

1. Aby skutecznie egzekwować roszczenie, Claim Flights GmbH wymaga formularza ze skuteczną umową cesji. Można go przesłać pocztą elektroniczną, pocztą lub online do Claim Flights GmbH. Po otrzymaniu tej umowy o cesję, Claim Flights GmbH wyśle ​​wniosek o płatność bezpośrednio do linii lotniczej i zapłaci za całą przyszłą korespondencję.

2. W przypadku skorzystania z usług prawnika kontraktowego, klient zgadza się zezwolić firmie Claim Flights GmbH na udostępnienie pełnomocnikowi kontraktowemu wszystkich dostępnych i istotnych informacji. Pełnomocnik ds. Umowy może korzystać z dokumentów, danych i informacji udostępnionych przez Claim Flights GmbH w celu prowadzenia postępowania sądowego. Przekazywanie dokumentów, danych i informacji stronom trzecim nie może nastąpić.

3. Klient wyraża zgodę na dostarczenie na żądanie przez Claim Flights GmbH innych dokumentów, jeżeli będzie to konieczne w postępowaniu; jest to szczególnie prawdziwe w przypadku późnego złożenia podpisanego osobiście pełnomocnictwa. Na żądanie klient wyjaśnia również fakty związane z opóźnieniem lotu, odwołaniem podróży lub odmowa przyjęcia na pokład na piśmie, tak aby zapewnić weryfikację w postępowaniu sądowym. Klient gwarantuje, że dostarczył kompletne i prawdziwe informacje.

4. Claim Flights GmbH ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli klient nie dostarczył wymaganych danych roszczenia o odszkodowanie, lub nie jest zgodny z prawdą lub nie dostarczył prawidłowych informacji. Jeśli Umowa zostanie rozwiązana w ramach tej sekcji, klient nie będzie uprawniony do zapłaty lub odszkodowania.

5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia dalszych niezbędnych dokumentów w trakcie trwającego procesu windykacyjnego oraz do niezwłocznego odpowiadania na e-maile i zapytania, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy wina klienta w postępowaniu spowoduje konieczność przerwania skutecznie prowadzonej procedury z perspektywą wypłaty odszkodowania, klient zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów w wysokości ryczałtowej 100 euro lub, alternatywnie, do zwrotu udowodnionych wyższych kosztów w poszczególnych przypadkach.

§ 6 Fakturowanie I Płatności

1. Claim Flights GmbH działa na zasadzie „bez wygranej bez opłaty”. Dotyczy to § 5 lit. a) niniejszych Warunków.

2.a. W przypadku powodzenia opłata za roszczenie odszkodowawcze od Claim Flights GmbH będzie wyświetlana na stronie internetowej: zazwyczaj jest to 25% rekompensaty wydatków w ramach art. 7 rozporządzenia (WE) nr. 261/2004 plus 19% VAT (23% VAT dla Poilski i inne stawki VAT dla innych krajów).

2.b. Opłatę należy uiścić w danym państwie. Jeżeli miejsce wymiaru sprawiedliwości znajdować się poza Polską, zastosowanie może mieć opłata kraju, w którym sprawa ma być wniesiona. W niektórych przypadkach możesz zostać zmniejszona o rabaty lub kupony.

3. Claim Flights GmbH rozpatruje roszczenia odszkodowawcze bezpłatnie. Po pomyślnym rozpatrzeniu roszczenia o odszkodowanie dla Claim Flights GmbH, Claim Flights GmbH przekaże klientowi swój udział w wypłacie odszkodowania, z zastrzeżeniem odliczenia stosownych opłat zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej.

4. Wypłata pełnej kwoty następuje tylko osobie, która podpisała umowę cesji.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, które mogą powstać w związku z wypłatą odszkodowania za przelot.

6. Przy spłacie udziału na rzecz klienta wszystkie roszczenia wobec Claim Flights GmbH są spełnione.

7. Klienci z UE otrzymają płatności z tytułu kompensacji lotów bez dodatkowych kosztów z przelewu bankowego SEPA. Klienci spoza UE zostaną obciążeni ryczałtową opłatą za transfer międzynarodowy w wysokości 20 €, opłata ta dotyczy transferów i cyfrowych transferów środków.

8. Jeśli klient poda nieprawidłowe dane bankowe lub inne nieprawidłowe informacje, zostanie naliczona opłata ryczałtowa, jak również wszelkie inne koszty.

9. Claim Flights GmbH nie może zwrócić klientowi żadnych naliczonych odsetek za okres między płatnościami przychodzącymi a wychodzącymi. Claim Flights GmbH ma prawo do zatrzymania wszelkich płatności odsetkowych otrzymanych od samych linii lotniczych.

10. Claim Flights GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakiekolwiek kwoty wynikające z faktu, że wypłata na rzecz klienta jest uniemożliwiona lub opóźniona przez zdarzenie, które nie podlega uzasadnionej kontroli Claim Flights GmbH. Obejmują one w szczególności strajki, lokauty, spory pracownicze, akty boże, wojny, zamieszki, zamieszki społeczne, złośliwe uszkodzenia mienia, wypadki, awarie maszyn i urządzeń, pożar, powodzie, burze i przestrzeganie przepisów rządowych.

§7 Wycofanie

Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, tj. Osobą fizyczną, która zawiera transakcję w celach, do których nie można przypisać żadnej działalności komercyjnej lub zawodowej, masz ustawowe prawo odstąpienia od umowy, takie jak:
Warunki
Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo anulować tę umowę w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz skontaktować się z nami:
Claim Flights GmbH
Adres do korespondencji: Claim Flights GmbH
Galileistreet 82
D-53177 Bonn
Niemcy
E-mail: [email protected]
Musisz podać wyraźne oświadczenie (na przykład wysłane pocztą, faksem lub e-mailem i podając swój numer sprawy) dotyczące decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, że wyślesz wiadomość o wypowiedzeniu umowy tuż przed terminem.
Można użyć poniższego wzoru formularza wypłaty.
Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij poniższy formularz i wyślij go pocztą lub e-mailem na adres podany poniżej:
Wycofanie:

– Niniejszym zawiadamiam, że wycofujemy się z (*) zawartej przeze mnie / nas (*) umowy o świadczenie następujących usług:
– Zlecenie w dniu (data)
– Imię i nazwisko konsumenta (ów)
– Adres konsumenta (ów)
– Podpis konsumenta (wyłącznie w przypadku komunikacji na papierze)
– Data

Skutki wycofania
Jeśli odstąpisz od tej umowy, wzajemne korzyści muszą zostać odwrócone.
Jeśli usługa została już rozpoczęta w okresie odstąpienia od umowy, będziesz musiał zapłacić nam rozsądną kwotę, proporcjonalną do usług świadczonych do dnia, w którym poinformujesz nas o prawie do odstąpienia od umowy w porównaniu z całkowitą kwotą przewidziane w umowach o usługi spełnia.

Specjalne Notatki

Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli usługa została przez nas wykonana i rozpoczęliśmy realizację usługi tylko po Twojej wyraźnej zgodzie i potwierdziłeś swoją wiedzę przed wykonaniem usługi, że utracisz prawo do wycofania się przez cały czas spełnienie umowy z naszej strony.

§8 Ochrona Danych

Claim Flights GmbH wykorzysta Twoje dane wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego z klientem. Praktyki prywatności Claim Flights GmbH są zgodne z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG). Wszystkie informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych klienta można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności.

§9 Gwarancja; Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Claim Flights GmbH na rzecz klienta nigdy nie jest wyższa niż wartość roszczenia odszkodowawczego zgłoszonego przez klienta.

2. Claim Flights GmbH nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji otrzymanych z danych klienta i informacji. Ponadto ustawowa gwarancja na wady usług Claim Flights GmbH.

3. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia obowiązków i czynów niedozwolonych są wykluczone przeciwko Claim Flights GmbH, a także ich przedstawicielom i asystentom.

§10 Postanowienia Końcowe

1. Właściwością wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego między stronami jest Bonn Niemcy, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne. W przypadku sporu stosuje się prawo niemieckie, ponieważ jest ono zwykle stosowane między stronami niemieckimi w odniesieniu do postępowania w Niemczech.

2. Claim Flights GmbH może modyfikować niniejsze Warunki użytkowania i cennik w dowolnym czasie i bez powiadomienia oraz określić dodatkowe warunki.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, taka niewykonalność nie ma wpływu na ważność jakiegokolwiek innego postanowienia.

4. Prawa i obowiązki przeniesione na roszczenia odszkodowawcze Claim Flights GmbH mogą być przekazywane przez Claim Flights GmbH w całości lub w części, bez ograniczeń, stronom trzecim.

5. Niemiecka wersja niniejszych Warunków jest uważana za wiążącą dla wszelkich sporów. Wszystkie wersje w językach obcych służą wyłącznie celom informacyjnym.
Nota prawna
Brak gwarancji
Claim Flights GmbH dokłada wszelkich starań, aby dokładna i kompletna informacja znajdowała się na tej stronie. Jednak Claim Flights GmbH nie gwarantuje kompletności i / lub dokładności tych informacji. Claim Flights GmbH nie gwarantuje, że niniejsza strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie i / lub bez opóźnień.

Informacje Dla Osób Trzecich, Produktów I Usług

Jeśli Claim Flights GmbH oferuje linki do stron internetowych osób trzecich, nie oznacza to, że Claim Flights GmbH zaleca produkty lub usługi oferowane na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Korzystanie z takich łączy odbywa się na własne ryzyko. Claim Flights GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, wykorzystanie lub dostępność takich stron. Dokładność, wiarygodność i kompletność informacji na takich stronach internetowych nie zostały sprawdzone przez Claim Flights GmbH.
Prawa własności intelektualnej.

Prawa własności intelektualnej i wszelkie inne prawa na tej stronie oraz informacje zawarte na tej stronie internetowej, w szczególności nazwy (handel), materiały, tekst, logotypy, zdjęcia, rysunki, znaki handlowe i inne znaki należą do Claim Flights GmbH.

Dostarczanie informacji na tej stronie nie zawiera licencji na powielanie i / lub rozpowszechnianie tych informacji. Nie wolno powielać tych informacji i / lub rozpowszechniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Claim Flights GmbH lub trzecich zainteresowanych posiadaczy praw.

Pomagamy w wielu językach-międzynarodowe strony ClaimFlights